Mobirise

yahsat uydusu 
frekans 11766 V

yahsat

pntv@pntv1.com

11766 v

s 27500