فرکانس

شبکه جهانی PNTV

مسیر ماهواره یاه ست

فرکانس 10887

جهت عمودی یا VERTICAL

سمبل ریت 27500