مردم غیور آبادان … شهر در آستانه سقوط قرار گرفته است!
اینجا آبادان است و آبادان می‌ماند.